maanantai 24.6.2024

EDUNVALVONTA | Jäsenedut vuonna 2024


OIKEUDELLISET PALVELUT

Jäsenet saavat työsuhdeasioihin liittyvissä kysymyksissä apua Uuden Insinööriliiton keskustoimiston lakimiehiltä ja työsuhdeasiamiehiltä sekä aluetoimistoissa toimivilta asiamiehiltä.
Neuvonta kattaa mm.
 • työsopimuksen solmimisen ja sen tulkintaan liittyvät kysymykset
 • työehto- ja virkaehtosopimukseen liittyvät kysymykset
 • matkakustannusten korvaukset
 • palkkaneuvonta
 • vuosiloma-asiat
 • työaikakysymykset
 • ylityökorvaukset ja korvausperusteet
 • työsuhteen päättämisperusteet ja niiden laillisuuden selvittäminen
 • työsuhdekeksinnöt
 • opastusta ulkomaille töihin lähtevälle
 • apua työsuhdeongelmiin
 • neuvoja vero- ja sosiaalikysymyksiin
 • palvelua yrittäjäjäsenille ja ammatinharjoittajille

OIKEUSTURVA - JA VASTUUVAKUUTUS

Vahingonkorvausvastuu
Voimassa oleva vahingonkorvauslainsäädäntö asettaa työnantajalle ensisijaisen vahingonkorvausvelvollisuuden sellaisesta vahingosta, jonka työntekijä työssään aiheuttaa.
Työntekijä on kokonaan vapaa korvausvastuusta, mikäli hänen voidaan katsoa aiheuttaneen vahingon vain lievällä tuottamuksellaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vahinko on aiheutunut inhimillisestä erehdyksestä tai vahingon aiheuttajan menettely on muuten ollut ainoastaan vähäisessä määrin moitittavaa.
Jos työntekijä on aiheuttanut vahingon muulla tavoin kuin lievällä tuottamuksella, hän voi joutua henkilökohtaisesti vahingonkorvausvelvolliseksi. Työnantajan suoritettua ensin korvauksen vahingon kärsineelle hänelle syntyy oikeus vaatia maksamansa korvaus takaisin työntekijältä. Korvausta on kuitenkin soviteltava. Samoja periaatteita noudatetaan myös sellaisissa vahingoissa, jotka työntekijä aiheuttaa suoraan työnantajalleen.
Kaikki Uuden Insinööriliiton jäsenet kuuluvat ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen piiriin. Vakuutus on Vakuutusosakeyhtiö Pohjolassa.
Vakuutukset ovat voimassa Pohjoismaissa. Oikeusturvavakuutus on lisäksi voimassa Pohjoismaiden ulkopuolella, mikäli kysymyksessä ovat suomalaisen työnantajan ja työntekijän väliset ulkomailla tapahtuneisiin työsuorituksiin perustuvat riita-asiat. Työsopimuksessa on kuitenkin tällöin oltava ehto, että kyseiset riita-asiat käsitellään Suomessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Ammatillinen vastuuvakuutus
Vastuuvakuutus antaa turvan sellaisen vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, jonka alaiseksi vakuutettu voi virassaan, toimessaan tai ammatissaan joutua aiheuttamastaan henkilö- tai esinevahingosta.
Ammatillinen vastuuvakuutus on tarkoitettu kattamaan liiton jäsenten edellä selvitetty korvausvastuu. Vahinkoriskin lisäksi vakuutusyhtiö selvittää korvausvelvollisuuden perusteen ja määrän. Yhtiö hoitaa myös neuvottelut vahingon kärsineen kanssa.
Mikäli korvausasia johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutusyhtiö hoitaa sen kustannuksellaan.
Vastuuvakuutuksen enimmäismäärät vuonna 2002 ovat henkilövahingosta 100 000 € ja esinevahingosta 100 000 €. Omavastuuosuus on 100 euroa.
Korvausta voidaan vähentää tai se voidaan kokonaan evätä, jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon tahallaan, törkeällä huolimattomuudella tai varomattomuudella. Samoin korvaus voidaan jättää maksamatta tai sen määrää alentaa, jos vakuutettu ei ole ryhtynyt tarpeellisiin suojelutoimiin, vaikka vahingon sattuminen on ollut ilmeistä.
Vakuutuksen perusteella ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
 • vakuutetulle itselleen tai hänen perheelleen
 • moottoriajoneuvon liikennevakuutuslain mukaisesta käytöstä, ilma-aluksen tai rekisteröidyn veneen käytöstä
 • muusta kuin vakuutussopimuksessa mainitusta toiminnasta tai
 • jossa on kyse sakosta tai muusta vastaavasta seuraamuksesta.
Vastuuvakuutukseen on vedottava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun työntekijän korvausvelvollisuus on tullut ilmi.

Oikeusturva- tai vastuuvakuutuksen hakeminen
Vakuutus haetaan aina liiton keskustoimiston kautta, puhelin 0201 801 858/työelämän oikeudelliset palvelut.
Liitosta saat lisäohjeita vakuutuksista. Oikeusturvailmoituslomakkeita saa liiton toimiston lisäksi myös Pohjola-Yhtiön konttoreista.
Täytä lomake ja liitä siihen lyhyt tapausta valaiseva muistio mahdollisine liitteineen (esimerkiksi haaste).
Lähetä hakemus liitteineen osoitteella:

Uusi Insinööriliitto IL ry
Työelämän oikeudelliset palvelut
Ratavartijankatu 2
00520 HELSINKI

Tarkistettuaan jäsenyyden liitto toimittaa oikeusturvailmoituksen edelleen Pohjolaan, joka ilmoittaa muutaman viikon kuluttua hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä kirjallisesti. Vakuutuksen saa yleensä käyttöön vasta sen jälkeen, kun asiaa ei ole saatu ratkaistua neuvotteluteitse.

Jos päätös on myönteinen, ota yhteyttä asianajajaan ja sovi hänen kanssaan tapauksen jatkokäsittelystä. Liitosta saat tietoa suositeltavista asianajajista.

Puhelinneuvonta oikeudellisissa asioissa

Mitä Puhelinneuvonta sisältää?

Puhelinneuvonta koskee UIL:n jäsenten ja samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten yksityiselämään kuuluvia oikeudellisia asioita, kuten
 • perintö- ja testamenttiasiat
 • perheoikeudelliset asiat kuten avioehtosopimukset, ositukset, lahjat lapsille ja puolisoille
 • avoparien oikeudelliset asiat kuten yhteisomistuksen purkaminen
 • perintö- ja lahjaverotus
 • asuntokaupat ja muut kiinteän ja irtaimen omaisuuden kaupat, mukaan lukien kaupan virheet
 • vahingonkorvausasiat.
Näihin ei lueta työ- ja virkasuhteeseen, työtehtäviin, elinkeino-, sijoitus- ja ansiotoimintaan eikä luottamustehtäviin liittyviä kysymyksiä.
Työ- ja virkasuhteita ja työtehtäviä koskevissa asioissa yhteys luottamusmieheen, UIL:n alue- tai keskustoimistoon.!

Miten jäsen saa palvelua?
 • Soitto klo 10-16 Asianajotoimisto Bützow Oy, keskus (09) 431 531.
 • Ilmoita, että haluat keskustella liiton jäseniä neuvovan lakimiehen kanssa.
 • Lakimies kirjaa nimen, sovitun jäsentunnisteen ja oikeudenalan. Keskustelu jää luottamukselliseksi.
Palvelun laajuus
 • äsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa ilman perehtymistä asiakirjoihin.
 • Ei koske asiakirjojen laatimista
 • Neuvonnassa ei voida ottaa vastuuta jäsenen laatiman asiakirjan oikeellisuudesta ja laillisuudesta.

Rajauksia
Palvelu ei koske seuraavia asioita:
 • jäsen on antanut toimeksiannon muulle asiamiehelle
 • työttömyysturva-, vakuutus- taikka eläke- ja muissa sosiaaliturva-asioita
 • sellaista tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa olevaa riita-, rikos-, kantelu- tai muutoksenhakuasiaa, jota jäsen itse ajaa.
© Pelastusalan Toimihenkilö Liitto 2003 - 2011