perjantai 19.7.2024


PELASTUSALAN TUKIRAHASTON SÄÄNNÖT

1 § Rahaston nimi

Rahaston nimi on Pelastusalan tukirahasto Petu


2 § Toiminnan tarkoitus

Rahaston tarkoituksen on tukea, opastaa ja auttaa pelastusalalla työskenteleviä henkilöitä ja heidän perheitään tapaturman tai pitkäaikaisen sairauden johdosta aiheutuneissa taloudellisissa ongelmissa Tukea voidaan myöntää myös sopimuspalokunnan jäsenille ja heidän perheilleen pelastustyössä tapahtuneen tapaturman tai sairauden aiheuttamiin kuluihin.

Toiminnan tukemiseksi rahastolla on oikeus järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja tilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä muilla laillisilla tavoilla kartuttaa hoidossaan olevaa omaisuutta.


3 § Toiminnan toteuttaminen

Rahasto avustaa pelastushenkilöstöä ja heidän perheitään taloudellisissa vaikeuksissa sekä neuvoo ja avustaa henkilöstöä heitä kohdanneissa ongelmatilanteissa. Rahasto voi myöntää esityksestä avustusta henkilöille ansiokkaasta toiminnasta pelastusalan tutkimustyön kehittämisen- tai pelastushenkilöstön työturvallisuuden hyväksi.


4 § Avustusvarojen käyttö

Varojen vastaanottamisesta, sijoittamisesta ja jakamisesta rahaston tarkoitusperien mukaisella tavalla päättää rahaston johtokunta.


5 § Rahaston hallinto

Rahaston toiminnasta vastaa Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL, joka valitsee rahastolle suojelijan. Rahaston suojelijalla on oikeus saada tietoa rahaston tileistä ja toiminnasta.

Rahaston hallintoon valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan johtokunta.
Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastosihteeri sekä 1- 3 hallituksen jäsentä.

Rahaston johtokunnan valitsee pelastusalan järjestöjen ja -henkilöstön tekemien esitysten pohjalta Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL:n hallitus.

Kaikilla pelastusalan ammattikuntaan kuuluvilla henkilöillä on oikeus asettua ehdolle rahaston hallintoa valittaessa.


6 § Rahaston kokoukset

Rahaston johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta vuosittain vähintään kahteen kokoukseen käsittelemään rahaston taloutta ja toimintaa sekä avustuksia.

Rahaston on annettava vuosittain selvitys toiminnastaan sekä taloudestaan Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL:n edustajakokoukselle.


7 § Rahaston purkaminen

Näiden sääntöjen muutokset ja rahaston purkaminen on hyväksyttävä PTL:n Edustajakokouksessa. Jos rahasto lopettaa toimintansa, sen omaisuus on luovutettava rahaston päämääriä vastaavaan tarkoitukseen.


© Pelastusalan Toimihenkilö Liitto 2003 - 2011