sunnuntai 26.5.2024

VÄLIRAPORTTI

SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETTAMAN PELASTUSHENKILÖSTÖN TYÖSSÄ SELVIYTYMISTÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

Johdanto

Sisäasiainministeriö asetti 11.5.2005 pelastushenkilöstön työssä selviytymistä selvittävän työryhmän (ko- koonpano sivun alareunassa). Toimeksiannon mukaan työryhmän tehtävänä on selvittää pelastuslaitosten toimintakyvyn ja pelastushenkilöstön työssä selviytymisen turvaamisen näkökulmasta muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia ja tehdä toimenpide-ehdotukset pelastushenkilöstön työssä selviytymisen edistämiseksi:
 1. Pelastushenkilöstön ikärakenne.
 2. Pelastustehtävien asettamat vaatimukset henkilöstölle ja pelastustoimen palvelutasolle.
 3. Pelastushenkilöstön työkyky (työkykyisyyden määrittely, seuranta, arviointi, kuntotestaukset, työkyvyn edistäminen).
 4. Pelastushenkilöstön eläkkeelle siirtyminen (erityisesti eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat tekijät ja miten eläkkeiden ratkaisukäytännössä on otettu huomioon pelastustoimen ammattien erityisvaatimukset).
 5. Pelastushenkilöstön koulutus- ja osaamispohja, henkilöstön kehittäminen.
 6. Työkykyä kehittävä ja ylläpitävä henkilöstöpolitiikka (erityisesti työterveyshuolto ja työsuojelu).
 7. Pelastustoimen henkilöstötarpeeseen vaikuttavat tekijät (henkilöstörakenne ja sen kehittymiseen vaikuttavat tekijät).
 8. Pelastustoimen henkilöstön urasuunnittelu ja -kehitys.
 9. Uudelleenkoulutus ja -sijoitus (mm. toteuttamismahdollisuudet, vaikutukset palkkaukseen ja eläkkeeseen).
 10. Toimenpide-ehdotukset ottaen erityisesti huomioon pelastustoimen henkilöstön ikääntymisen ja pelastustoimen suorituskyvyn (palvelutason) asettamat vaatimukset.
Työryhmä jatkaa toimeksiantonsa mukaista työtään ja jättää loppuraporttinsa 15.12.2005 mennessä.

Käytännön syistä työryhmä keskittyy selvitystyössään pääsääntöisesti operatiiviseen alipäällystöön ja mie- histöön.

Pelastustehtävän asettamat vaatimukset henkilöstölle ja pelastustoimen palvelutasolle.

Työryhmän työn kuluessa on käynyt ilmi, että pelastuslaitosten toimintakyvyn ja pelastushenkilöstön työssä selviytymisen edistäminen edellyttää laajaa pelastustehtävien uudelleen tarkastelua ja pelastushenkilös- tön perinteisten tehtävien ja työjärjestelyjen uudelleen suunnittelua sekä laaja-alaisesti työkyvyn ylläpitoon liittyvien keinojen kehittämistä. Koska pelastuslaitosten toimintakyvyn ylläpitoa ei voida kokonaan ratkaista eläkeikää alentamalla, on työryhmässä tarpeen keskittyä etsimään erilaisia ja monipuolisia keinoja työssä selviytymisen edistämiseksi sulkematta pois myöskään eläköitymisen vaikutusten selvittämistä.

Pelastushenkilöstön perusvaatimukset (kelpoisuus) on määritelty pelastuslaissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa. Lisäksi sisäasiainministeriö on antanut ohjeita, joita käytännössä pidetään alueellisesti ja paikallisesti sitovina.
Näitä ohjeita ovat:
 • Toimintavalmiusohje SM-2002-00018/Tu-35
 • Savusukellusohje SM-2001-00579/Tu-311
 • Savusukellusohjetta A:69 täydentävä ohje
 • Pintapelastus- ja vesisukellusohje SM-2001-01385/Tu-311 (A:70)
 • Ohje: Korkealla työskentely pelastustoimessa SM003:00/2004 (A:72)
Liitteenä luettelo säännöksistä ja sisäasiainministeriön ohjeista, joissa käsitellään pelastustoimen henki- löstön kelpoisuutta (liite 2).

Pelastushenkilöstön työssä selviytymisen käytännön kriteeriksi on muodostunut savusukellusohjeessa määritelty savusukelluskelpoisuus. Savusukellusvaatimuksesta on samalla muodostunut normi tarvittavan pelastushenkilöstön määrää arvioitaessa.

Savusukellusvaatimus on henkilöstön määrää ja pelastusyksiköiden miehitystä mitoittavana tekijänä on- gelmallinen myös sopimuspalokuntien osalta, koska kaikki pelastustoimintaan osallistuvat henkilöt eivät täytä savusukellusvaatimusta.

Selvittämättä on, kuinka paljon henkilöstöä todellisuudessa tarvitaan savusukellukseen tai muihin raskai- siin pelastustehtäviin.
Tutkimus ja sen pohjalta tapahtuva pelastuslaitosten toimintatapojen uudelleenarviointi, mukaan lukien pe- lastusyksiköiden muodostaminen, näyttäisi välttämättömältä ennen kuin voidaan lopullisesti ratkaista se miten ikääntyvä pelastushenkilöstö voi selviytyä tehtävistään. Sitä kuinka suurelle henkilöstömäärälle on tarpeen etsiä muita soveltuvia tehtäviä ammattiuran kehittämisen tai muiden keinojen avulla ei voida tietää ennen kuin on kyetty määrittelemään pelastuslaitosten raskaissa tehtävissä tarvittava henkilöstön määrä.

Tehtyjä selvityksiä

Työryhmä on selvittänyt toimeksiantonsa kohdan 1 mukaisesti palohenkilöstön ikärakennetta.
Liitteet 3 ja 4 (liite 4 samassa yhteydessä).

Malli palo- ja pelastushenkilöstön keski-iän muutoksesta aikavälillä 2005-2034. Liite 5.

Työryhmä on selvittänyt toimeksiantonsa kohdan 3 osalta pelastushenkilöstön työkykyä.
Liitteinä 6 ja 7 asiaa koskevat selvitykset.

Työryhmä on selvittänyt toimeksiantonsa kohdan 6 osalta työkykyä kehittävää ja ylläpitävää henkilöstöpoli- tiikkaa. Liitteenä 8 muistio Työkykyä kehittävä ja ylläpitävä henkilöstöpolitiikka (erityisesti työterveyshuol- to ja työsuojelu) toimenpide-ehdotuksineen.

Työryhmä on selvittänyt toimeksiantonsa kohdan 4 mukaisesti palohenkilöstön eläkkeelle siirtymistä.
Liite 9.

Työryhmän tekemiin selvityksiin liittyy lukuisia toimenpide-ehdotuksia ja johtopäätöksiä, joita ei ole ehditty työryhmässä käsitellä, mutta joihin jatkotyön aikana tullaan ottamaan kantaa.

Koska työ on monisäikeinen, on ollut välttämätöntä tehdä laajat perusselvitykset, jotta jatkotyö olisi mahdol- lista. Työryhmän työ on nyt siinä vaiheessa, että lähes kaikki johtopäätösten tekoon tarvittava aineisto on olemassa.

Työryhmän puolesta:
Markku Haiko, puheenjohtaja
TYÖRYHMÄ  (Liite 1)

JÄSENET:
Heli Backman, hallitusneuvos, sisäasiainministeriön kuntaosasto
Auvo Koskialho, palomies, Kunta-alan ammattiliitto KTV ry
Isto Kujala, puheenjohtaja, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
Saila Linqvist-Virkamäki, puh.johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri, Pelastusalan työterveyslääkärit PATRIX ry
Sirpa Lusa, erikoistutkija, Työterveyslaitos
Esko Matikainen, johtajaylilääkäri, Kuntien eläkevakuutus
Anne Mironen, työympäristötoimitsija, Kunta-alan ammattiliitto KTV ry
Alpo Nikula, varautumispäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Kim Nikula, palomies, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry
Tarja Oksanen, Yksikön päällikkö, hallitusneuvos, sisäasiainministeriön pelastusosasto
Merja Rusanen, työvoimasuunnittelija, Kunnallinen työmarkkinalaitos
Jari Sainio, Suomen Pelastusjohtajat ry
Aulis Toivonen, palopäällikkö, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry

PYSYVÄT ASIANTUNTIJAT:
Kari Lehtokangas, pelastuskomentaja, puheenjohtaja, Suomen palopäällystöliitto ry
Merja Ailus, edunvalvontajohtaja, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

SIHTEERIT:
Ville Koskela, projektipäällikkö, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry
Leena Piskonen, lakimies, Kuntien eläkevakuutus
Erkki Hintsanen, työmarkkina-asiamies, Kunnallinen työmarkkinalaitos© Pelastusalan Toimihenkilö Liitto 2003 - 2011