perjantai 19.7.2024

VÄLIRAPORTTI | Liite 8

TYÖRYHMÄ:
Merja Rusanen, Kunnallinen työmarkkinalaitos
Anne Mironen, KTV ry
Auvo Koskialho, KTV ry
Kim Nikula, KTN ry
Saila Lindqvist-Virkamäki, PATRIX ry
 

6. Työkykyä kehittävä ja ylläpitävä henkilöstöpolitiikka
(erityisesti työterveyshuolto ja työsuojelu)
Työhyvinvoinnin edistäminen

Työhyvinvoinnin edistäminen eri pelastuslaitoksissa on keskittynyt lähinnä työkykyä edistävään toimintaan. Esille ei juurikaan ole tuotu uhkaavan työkyvyn aleneman aikaista ha-vaitsemista, varhaista puuttumista, varhaista ammatillista kuntoutusta (VAK) tai käytännön tasolla erilaisten työurien luomista.
Tällä työhyvinvointia on hoidettu mm. seuraavin toimenpitein:
 • Osallistuminen kunnan työhyvinvointitoimintaan
 • Tyhy-kyselyt, tyhy-kilpailut, tyhy-päivät, tyhy-ryhmät
 • Liikuntakasvatus, mahdollisuus käyttää, vastikkeetta kuntien liikuntapalveluja
 • Aslak-kurssit
 • Tyhy-toiminta on liitetty kiinteäksi osaksi työterveyshuoltoa. Toimintoihin on varattu määräraha
 • Työterveyshuollon työkykymittaukset, kuntoutukseen ohjaaminen
 • Kaupungin työntekijöille suunnatut etuudet (uimahallit, kuntosalit)
 • Yhteisiä virkistystapahtumia, virkistyspäiviä
 • Alennuksia konsertteihin, teattereihin
 • Henkilöstöetuisuuksina työpaikkaruokailua
 • Kuntoremontit
 • Täydennyskoulutusohjelma pelastusopiston kanssa
 • Työterveyshuollon työpaikkakäynnit, osallistuminen riskinarviointiin yms.
 • Kuntoutuskylpylät
 • Oikeiden työtekniikoiden ja -ergonomian oppimista Pelastusopistossa
 • Kuntosalit, joukkuepelit
 • TYK-kurssit
 • Tiimikoulutus
Tykytoiminnan toteutumista on selvitetty tutkimuksessa:
Palo- ja pelastuslaitosten tyky-toiminta ja sen kehittämistarpeet (Punakallio A, Lusa S). Tutkimusjoukon muodostivat 727 palomiestä, jotka vastasivat vuonna 1999 kyselyyn tutkimuksessa "Eri-ikäisten palomiesten terveys ja toimintakyky: Kolmen vuoden seurantatutkimus".
Tutkittavien keski-ikä oli 41,2 +-7,7 vuotta.
Vastanneista 44 % kuului Etelä-Suomen lääniin, 30 % Länsi-Suomen ja 18 % Itä-Suomen lääniin. Lisäksi noin 8 % vastanneista kuului Oulun, Lapin ja Ahvenanmaan lääneihin.

Liite:
TYÖSUUNNITELMA osa 6)
Olemassa oleva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet
Lainsäädäntö (www.finlex.fi)

Työsopimuslaki (55/2001)
 • II Luku Työnantajan velvollisuudet 3 § Työturvallisuus
 • III Luku Työntekijän velvollisuudet 2 § Työturvallisuus

 • Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2004)
 • III Luku Työnantajan velvollisuudet 14 § Työturvallisuus
 • IV Luku Viranhaltijan velvollisuudet 20 § Työturvallisuus

 • Työturvallisuuslaki (738/2002)
  Lain nojalla on annettu lisäksi suuri määrä asetuksia, esimerkiksi henkilösuojaimista, koneiden ja laitteiden turvallisuudesta, käsin tehtävistä nostoista ja siirroista.

  Työterveyshuoltolaki (1383/2001).
  Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (1484/2001)

  Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001)

  Laki (131/1973) ja asetus (954/1973) työsuojelun valvonnasta. Piakkoin (vuodenvaihteessa?) astuu voimaan uusi em:t korvaava laki työsuojelun valvonnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta.

  Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (477/2001). (Mm. terveystietojen käsittely)

  Tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja ammattitautilaki (1343/1988) ja -asetus (1347/1988)

  Määräykset ja ohjeet

  Kunta-alan sopimukset ja suositukset (www.kuntatyonantajat.fi > työelämän kehittäminen)
  • Yleissopimus yhteistoimintamenettelystä
  • Kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimus
  • Työhyvinvointi kunta-alalla. Strategia ja suositus työhyvinvoinnin edistämiseksi ja muutosten hallinnaksi.
  • Kannanotto strategisen henkilöstöjohtamisen kehittämisestä kunnissa ja kuntayhtymissä
  • Kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuuden arviointia koskeva suositus (BSC, sisältää henkilöstönäkökulman)
  SM:n Pelastusosaston (www.pelastustoimi.net > julkaisut) työturvallisuusohjeet
  • Savusukellusohje (28.3.2002)
  • Korkealla työskentely pelastustoimessa (4.5.2005)
  • Pintapelastus- ja vesisukellusohje (1.7.2002)
  Tulossa uudistettu "sininen kirja": Ohjeet työterveyshuollolle terveystarkastuksista erityistä sairauden vaaraa aiheuttavissa töissä. Työterveyslaitos. (mm. Saila Lindqvist-Virkamäki tekijänä)
  Pelastusalan työterveyslääkärit ry:n (www.fimnet.fi/patrix) ohje: Pelastajan terveydentilan ja toimintakyvyn seuranta

  9.9.2005
  Pelastusalan työssä selviytymistä selvittävä työryhmä Osa 6)
   KEHITTÄMISTARPEITA
  1. Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen (esim. johtamisen erikoisammattitutkinto, esimies- valmennus). Itse ohjautuvan tiimityön edistäminen.
  2. Koulutusjärjestelmän uudistaminen. Koulutusohjelmaan tulee sisällyttää enemmän henkilös- töjohtamisen näkökulma ja esimiehen valmiuksia kehittää työyhteisöään
  3. Osaamisen kehittäminen ja hallinta (Urasuunnittelu)
  4. Organisaation toiminnan kehittäminen
   1. henkilöstön osaamista, työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä kehittämällä
   2. kehittämällä työjärjestelyjä, työn organisointia; työn, työaikojen ja työnjaon suunnittelu mielekkäiksi ja työkykyä tukeviksi.
  5. Perehdyttämisen ja henkilöstön osaamisen/ammattitaidon ylläpito työn asettamia vaatimuksia vastaavaksi
  6. Työterveyshuollon ja pelastuslaitoksen yhteistoiminnan parantaminen tiedottamalla ja koulu- tuksella/ohjauksella. Työterveyshuollon suorittamien toimenpiteiden, erityisesti lakisääteisten terveystarkastusten toteutuminen ao. säädösten (Työterveyshuoltolaki, asetukset hyvän työ- terveyshuoltokäytännön periaatteista ja työterveyshuollon sisällöstä sekä terveystarkastuksis- ta erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä) ja ohjeiden edellyttämällä tavalla katta- vasti kaikilla laitoksilla. Viime kädessä kohdistamalla tai tehostamalla viranomaisvalvontaa. Kokonaisvaltaisen terveyden edistäminen.
  7. Selvitetään tarve ja mahdollisuudet toimintakykytestien toteuttamisesta työterveyshuoltolain puitteissa, lain ohjauksen mukaisesti. Toimintakykytestaukseen liittyen linjattava yksityisyy- den suojan toteutuminen, eli henkilöiden terveystietojen käsittely yksityisyyden suojasta työ- elämässä annetun lain mukaiseksi.
  8. Henkilöstövoimavarojen ja työyhteisön tilan, muun muassa sairaspoissaolojen, työtapaturmien ja läheltäpititilanteiden, seurannan kehittäminen. Työterveyshuollon terveystarkastuksista tms. laadittujen yhteenvetojen ja johtopäätösten järjestelmällinen hyödyntäminen henkilöstön tilan seurannassa sekä toiminnan suunnittelun tukena.
  9. Työn suunnittelun, organisoinnin ja mitoittamisen niin, että työn kuormittavuudesta ei aiheudu sairastumisen vaaraa.
  10. Fyysisten ja henkisten työsuojelunäkökulmien sisällyttäminen osaksi aluelaitosten toiminnan /hankintojen ym. suunnittelua, päätöksentekoa, johtamista sekä koko organisaation jokapäi- väistä työtä. Työturvallisuus- ja työterveysriskien hallinta osaksi kaikkien laitosten toimintaa.
  11. Ikääntyvien terveydentilan rajoitteet liikunnanharrastamiselle tukevat edelleen urakehityksen ja työn uudelleenorganisoinnin tarvetta.
  12. Palomiesten riittävän ja monipuolisen liikuntaharrastuksen tukeminen mm. kehittämällä tiloja, välineitä ja harjoitettavia lajeja tarkoituksenmukaisiksi ja pyrkiä työyhteisön yhteistoimintaan liittyvillä toimenpiteillä vaikuttamaan palomiesten motivaatioon huolehtia omasta työkyvystään.
  © Pelastusalan Toimihenkilö Liitto 2003 - 2011